Usposabljanje in certificiranje NDT osebja​

V skladu z zahtevami SIST EN ISO/IEC 17024 izvajamo usposabljanja in certificiranja osebja za neporušitvene preiskave skladno s standardom SIST EN ISO 9712. Usposabljanja in certificiranja izvajamo za vse  metode, ki so navedene v rubriki NDT metode in sektorje izdelkov, tj. ulitke, odkovke, zvarne spoje, cevi in preoblikovane izdelke. V okviru industrijskih sektorjev pa pokrivamo področje proizvodnje ter preiskave pred in med obratovanjem, ki vključujejo preiskave v fazi proizvodnje.

Novi prostori izobraževalnega centra se nahajajo v prostorih JOB centra, CKŽ 135C v Krškem. V prostorih imamo dve predavalnici, eno za 9 in eno za 20 oseb, kateri sta opremljeni z vso potrebno računalniško, vizualno in avdio tehnologijo.

Vabljeni na sprehod po prostorih Izobraževalnega centra Q Techna

Za praktične vaje je na voljo laboratorij za 10 oseb in temnica z moderno merilno in preizkusno opremo ter vzorci, ki so rezultat petnajstletnega skrbnega izbiranja in selekcije. Naš poudarek je na praktičnem delu, ker lahko posameznik le tako dobi ustrezna izhodišča za svoj nadaljnji strokovni razvoj. Zato je večina naših predavateljev s področja industrije.

Na željo naročnika, izvajamo usposabljanja in certificiranja tudi na drugih lokacijah ali na lokaciji naročnika.

Veseli nas, da so odzivi udeležencev usposabljanja, kar se tiče kakovosti in pogojev usposabljanja, zelo pozitivni. Seveda pa se vedno najde kakšna pripomba ali predlog za izboljšavo, ki jih po naših najboljših močeh vedno upoštevamo.

Prav tako se veselimo vsakega novega udeleženca tečajev ter vseh tistih, ki se vračate k nam zaradi novih vsebin ali kvalitetnega usposabljanja. To nam sporoča, da smo na pravi poti.

Na osnovi vrste anket lahko trdimo, da nas odlikujejo kvalitetna predavanja in predavatelji, sodobno urejeni prostori ter veliko število vzorcev za praktično delo.

Velik poudarek dajemo izbiri predavateljev. Še tako dobra infrastruktura ne pomeni nič, če za programi ne stojijo strokovnjaki z ustreznim strokovnim teoretičnim in praktičnim znanjem.

Domen Ribič

Domen Ribič

Vodja področja usposabljanja osebja za neporušitvene preiskave

+386 7 49 12 509
+386 40 609 436
domen.ribic@qtechna.si
izobrazevanje@qtechna.si

Rebeka Topolnik

Rebeka Topolnik

Vodja področja certificiranja osebja za neporušitvene preiskave

+386 7 49 12 484
+386 41 365 942
rebeka.topolnik@qtechna.si
certificiranje@qtechna.si

Pogoji za pristop na usposabljanje oz. certificiranje

Kandidat za usposabljanje ali certificiranje je lahko vsaka oseba, starejša od 16 let, ne glede na spol, kraj bivanja, materni jezik, status zaposlen/nezaposlen in šolsko izobrazbo. S podelitvijo certifikata pridobi certificirani NDT kontrolor pravico uporabljati certifikat za opravljanje aktivnosti, za katere je certificiran, in to v obsegu, ki ga določa certifikat.

Certifikat po SIST EN ISO 9712 ima veljavnost 5 let. Certifikat je potrebno podaljšati pred pretekom certifikata. V kolikor se le ta ne podaljša, mora kandidat ponovno pristopiti k certifikaciji (opravljati izpit). Postopek ponovnega certificiranja je odgovornost imetnika certifikata.

Po 10 letih od prvega certificiranja, mora imetnik certifikata ponovno opravljati praktični del izpita, pred pretekom certifikata.

Potek certificiranja

Postopek certificiranja je jasno določen in z njim naj bi bil kandidat v naprej seznanjen.

Usposabljanje

Kandidat, ki zaprosi za certificiranje, mora predhodno opraviti usposabljanje za posamezno metodo. Usposabljanje mora potekati v centru za usposabljanje, ki ga odobri akreditiran in imenovan certifikacijski organ.

Dokazilo o ustreznosti vida mora kandidat opraviti in predložiti centru za usposabljanje pred pričetkom usposabljanja.

V tabeli je navedeno minimalno trajanje posameznega usposabljanja. Pri direktnem pristopu certificiranja za 2. stopnjo se ure obeh stopenj seštejejo.

NDT metoda

1. stopnja (ur)

2. stopnja (ur)

3. stopnja

VT

 

16

24

24

PT

 

16

24

24

MT

 

16

24

32

LT

B – tlačna metoda

24

32

32

C – metoda s sledilnim plinom

24

40

40

UT

 

40

80

40

RT

 

40

80

40

 

Prošnja za certificiranje

Prošnja za certificiranje je dokument, s katerim kandidat za certificiranje določi obseg, za katerega želi biti certificiran. S podpisom vloge kandidat potrdi, da je seznanjen s pravili in postopki za certifikacijo.

Na prošnji morajo biti navedeni minimalno sledeči podatki:

 • Ime in priimek
 • Naslov
 • Datum in kraj rojstva
 • Podatki o formalni izobrazbi
 • Podatki delodajalca
 • Podatki za certificiranje
 • Podpisana izjava vložnika
 • Podpisana izjava naročnika
 • Potrditev za izdajo PED certifikata (v kolikor se le ta zahteva)
 • Podpis za izdajo žepnega certifikata (v kolikor se le ta zahteva)

Priloge:

 • Kopija dokazila o ustreznosti vida (potrdilo zdravnika ali optika, da kandidat izpolnjuje zahteve SIST EN ISO 9712)
 • Potrdilo o šolski izobrazbi (ob prvem certificiranju)
 • Potrdilo o NDT usposabljanju (ob prvem certificiranju)
 • Osebno fotografijo v elektronski obliki
 • Podpisana načela poklicne etike

Izkušnje

Izkušnje, ki so zahtevane pred certificiranjem, so navedene v spodnji tabeli. Pri direktnem pristopu certificiranja na 2. stopnjo se izkušnje za obe stopnje seštevajo.

NDT metoda

Izkušnje (meseci)

1. stopnja

2. stopnja

3. stopnja

VT

 

1

3

12

PT

 

1

3

12

MT

 

1

3

12

LT

delne izkušnje za tlačno metodo

3

9

18

delne izkušnje samo za metodo s sledilnim plinom

3

9

18

UT

 

3

9

18

RT

 

3

9

18

Osebni podatki, pridobljeni v postopku certificiranja, so tajni. Javen je le spisek imen in priimkov certificiranega osebja skupaj z obsegom, za katerega je bil posamezen certifikat izdan, ter št. certifikata.

Izpit

Izpit je sestavljen iz treh delov, in sicer iz:

 • splošnega pisnega dela (trajanje izpita: 2 min/vprašanje),
 • specifičnega pisnega dela (trajanje izpita: 3 min/vprašanje),
 • praktičnega preverjanja znanja (trajanje izpita: cca. 4 h).

Specifični in praktični del izpita se opravlja posebej za SIST EN ISO 9712 in posebej za SNT-TC-1A/CP-189.

V spodnji tabeli je navedeno število vprašanj, ki je zahtevano za stopnji 1 in 2 v skladu s SIST EN ISO 9712.

NDT metoda

Število vprašanj
(splošni del)

Število vprašanj
(specifični del)

1. stopnja

2. stopnja

1. stopnja

2. stopnja

VT

30

30

30

30

PT

MT

LT

UT

40

40

RT

40

40

RTR

/

40

/

20

V spodnji tabeli je navedeno število vprašanj, ki je zahtevano za 3. stopnjo (osnovni izpit) v skladu s SIST EN ISO 9712.

Del

Predmet

Število vprašanj

A

Tehnično znanje na področju materialov in tehnologije procesov.

25

B

Poznavanje kvalifikacijskega in certifikacijskega sistema certifikacijskega organa, ki temelji na SIST EN ISO 9712, To je lahko izpit pri odprti knjigi

10

C

Splošno poznavanje vsaj štirih metod, kot se zahtevajo za 2. stopnjo in ki jih je kandidat izbral izmed metod iz točke 5.1 tega postopka. Ena izmed teh metod mora biti volumetrična (UT ali RT).

15 za vsako metodo preiskave (skupaj 60)

V spodnji tabeli je navedeno število vprašanj, ki je zahtevano za 3. stopnjo (izpit iz glavne metode) v skladu s SIST EN ISO 9712.

Del

Predmet

Število vprašanj

D

Znanje na 3. stopnji o uporabljeni metodi preiskave.

30

E

Uporaba metode NDT preiskave v zadevnem sektorju, vključno z ustreznimi pravilniki, standardi, specifikacijami in postopki. To je lahko izpit pri odprti knjigi, kar zadeva pravilnike, standarde, specifikacije in postopke.

20

F

Načrtovanje enega ali več postopkov NDT preiskave v ustreznem sektorju. Kandidatu morajo biti na voljo ustrezni pravilniki, standardi, specifikacije in postopki.

Pogoji za pozitivno opravljen izpit

Za uspešno opravljen izpit v skladu s SIST EN ISO 9712, mora kandidat pri vsakem delu izpita (tj. splošni, specifični, praktični del ali A, B, C ter D, E in F) doseči najmanj 70%. Poleg tega je potrebno pri praktičnem delu izpita doseči oceno vsaj 70% za vsak izpitni vzorec posebej in za navodilo za neporušitvene preiskave.

Za uspešno opravljen izpit v skladu z ASME standardi, mora kandidat pri vsakem delu izpita (tj. splošni, specifični, praktični del ali A, B in C) doseči najmanj 70%. Povprečje vseh izpitov mora biti najmanj 80%.

NDT certifikat

S podelitvijo certifikata in avtorizacijo imetnika certifikata s strani delodajalca, pridobi certificirana NDT oseba pravico uporabljati certifikat za opravljanje aktivnosti, za katere je certificiran in to v obsegu, ki ga določa certifikat.

NDT metode

Na področju usposabljanja osebja za neporušitvene preiskave (NDT) v skladu z EN ISO 9712 in SNT-TC-1A (CP-189) izvajamo spodaj navedene programe:

Metoda Opis metode
VT Vizualna preiskava VT-Vizualna preiskava
PT Penetrantska preiskava PT – Penetrantska preiskava
MT Magnetna preiskava MT – Magnetna preiskava
LT Preiskava tesnosti LT – Preiskava tesnosti
UT Ultrazvočna preiskava in merjenje debelin UT – Ultrazočna preiskava
RT Radiografska preiskava RT – Radiografska preiskava

Cenik

SPODAJ NAVEDENE CENE VELJAJO OD 2. 10. 2017. ZA VEČ PODATKOV KLIKNITE NA PONUDBO.

Vrsta usposabljanja (po SIST EN ISO 9712)
Cena usposabljanja (EUR)
Cena usposabljanja v letu 2023 (EUR)
Cena izpita po SIST EN ISO 9712 ali CP-189 ali SNT-TC-1A (EUR)
Cena dodatnega izpita po ANSI/ASNT CP-189
Cena dodatnega izpita po SNT-TC-1A
910,00
1.100,00
550,00
135,00
135,00
1.190,00
1.430,00
630,00
/
/
950,00
1.140,00
550,00
135,00
135,00
1.190,00
1.430,00
630,00
/
/
950,00
1.140,00
550,00
135,00
135,00
1.310,00
1.580,00
630,00
/
/
1.250,00
1.500,00
550,00
135,00
135,00
1.450,00
1.740,00
550,00
135,00
135,00
1.490,00
1.790,00
630,00
/
/
1.190,00
1.430,00
550,00
/
/
1.480,00
1.780,00
550,00
135,00
135,00
2.300,00
2.760,00
550,00
135,00
135,00
1.490,00
1.790,00
630,00
/
/
1.170,00
1.410,00
550,00
/
/
RTR 2 (radioskopija)
1.389,00
1.670,00
630,00
/
/
1.170,00
1.410,00
550,00
/
/
2.100,00
2.520,00
630,00
230,00
230,00
180,00
220,00
330,00
/
/
/
170,00
/
/
PED certifikat
Brez doplačila
Brez doplačila
/
/

Ponovno certificiranje po 10 letih v skladu z SIST EN ISO 9712

Metoda (po SIST EN ISO 9712)
Cena usposabljanja (EUR)
Cena usposabljanja v letu 2023 (EUR)
Št. dni usposabljanja
Cena izpita (EUR)
180,00
220,00
1 dan
330,00
180,00
220,00
1 dan
330,00
180,00
220,00
1 dan
330,00
180,00
220,00
1 dan
330,00
180,00
220,00
1 dan
340,00
180,00
220,00
1 dan
340,00
180,00
220,00
1 dan
440,00
180,00
220,00
1 dan
440,00

V kolikor se ne želite udeležiti usposabljanja za recertifikacijo po SIST EN ISO 9712, se lahko prijavite samo na izpit

Recertifikacije po ASME standardih (CP-189/SNT-TC-1A)

V kolikor se ne želite udeležiti usposabljanja za recertifikacijo po CP-189/SNT-TC-1A, se lahko prijavite samo na izpit.

Vrsta usposabljanja (po ASME standardih)
Cena usposabljanja (EUR)
Cena usposabljanja v letu 2023 (EUR)
Št. dni usposabljanja
Cena izpita po CP-189/SNT-TC-1A (EUR)
195,00
240,00
1 dan
430,00
195,00
240,00
1 dan
430,00
195,00
240,00
1 dan
430,00
360,00
240,00
2 dni
440,00
360,00
240,00
2 dni
440,00
400,00
240,00
2 dni
550,00

Doplačila

Storitev
Cena (EUR)
Izposoja UT aparata
150,00
Duplikat certifikata
80,00
Žepni certifikat (ID kartica)
25,00

Cene ne vključujejo 22% DDV, ki se obračuna posebej. Cena izpita vključuje tudi vse stroške certificiranja in izdaje certifikata (A4) v skladu z zahtevami SIST EN ISO 9712. V primeru, da želi kandidat opravljati izpit in prejeti potrdilo o rezultatih (Certificate of Examination) tudi v skladu z zahtevami ameriške regulative CP-189/SNT-TC-1A, je za to potrebno doplačati 135,00 EUR + 22% DDV.

Hrvaška podjetja po novem zakonu ne plačajo 22 % DDV

Pogoji prijav in plačilni pogoji

Prijavnica za udeležbo na usposabljanju mora biti oddana centru za usposabljanje v pisni obliki ali uporabite obrazec za prijavo. Ko je prijavnica uspešno sprejeta in prijavnina poravnana, center za usposabljanje izvede rezervacijo in o tem obvesti naročnika. Stroške tečaja in certificiranja je potrebno pred začetkom tečaja oz. izpita poravnati na transakcijski račun, odprt pri NLB d.d. SI56 0298 0001 6674 363. V kolikor stroški usposabljanja in certificiranja niso poravnani v celoti, se certifikati ne predajo naročniku.

V primeru, da udeleženec izpita ni opravil uspešno, se lahko ponovno brezplačno udeleži usposabljanja. Pri ponovni prijavi na izpit zaradi ponavljanja, je le-to potrebno v obrazcu za prijavo ustrezno označiti.

 • Vloga za certificiranje
 • Prijavnica v primeru udeležbe na brezplačnem usposabljanju
 • Kopija dokazila o ustreznosti vida
 • Podpisana načela poklicne etike

Prijavnice morajo biti oddane najmanj deset (10) dni pred pričetkom usposabljanja. Zadnji rok za odjavo je pet (5) delovnih dni pred pričetkom usposabljanja. V tem primeru vam kotizacijo povrnemo v celoti. V primeru odjave po tem roku zaračunavamo administrativne stroške (40% kotizacije). Pri neudeležbi tečaja oz. certificiranja brez predhodne odjave zadržimo kotizacijo v celoti. Odjava mora biti poslana v pisni obliki. Delno ponavljanje izpita je možno in se obračuna v skladu z veljavnim cenikom.

Dokumenti

Prijava na usposabljanje

Domen Ribič, vodja področja usposabljanja osebja za neporušitvene preiskave

+386 (0)7 49 12 509
+386 (0)40 609 436
Fax: + 386 (0)1 42 04 383

domen.ribic@qtechna.si
izobrazevanje@qtechna.si

Izvajamo predhodne rezervacije za vsa razpisana izobraževanja, ki vam omogočajo prednost pri razpisu posameznega izobraževanja v primeru prevelikega števila prijav.

V primeru, da udeleženec izpita ni opravil uspešno, se lahko ponovno brezplačno udeleži usposabljanja. Pri ponovni prijavi na usposabljanje zaradi ponavljanja, je le-to potrebno v obrazcu za prijavo ustrezno označiti – usposabljanje je v tem primeru brezplačno.

Zadnji rok za odjavo je pet delovnih dni pred začetkom usposabljanja. V tem primeru vam kotizacijo povrnemo v celoti. V primeru odjave po tem roku zaračunavamo administrativne stroške (40% kotizacije). Pri neudeležbi tečaja oz. certificiranja brez predhodne odjave zadržimo kotizacijo v celoti. Odjava mora biti poslana v pisni obliki.

Prijava na certificiranje

Rebeka Topolnik,

vodja področja certificiranja osebja za neporušitvene preiskave

+386 (0)7 49 12 484
+386 (0)41 365 942
Fax: + 386 (0)1 42 04 383

rebeka.topolnik@qtechna.si
certificiranje@qtechna.si

Vso dokumentacijo za prijavo na certificiranje (prošnja z vsemi zahtevanimi prilogami) v elektronski obliki pošljete, pred pričetkom usposabljanja, vodji področja certificiranja osebja za neporušitvene preiskave.

Predavatelji

Justin Božič

Justin Božič

NDT inštruktor za VT, MT in UT

Justin Božič, po izobrazbi dipl. inž. strojništva, je kot NDT inštruktor od leta 2004 vključen v pripravo in izvedbo izobraževalnega programa Q Techne.

Od leta 1999 je zaposlen v Nuklearni elektrarni Krško, kjer skrbi za določevanje tehničnih pogojev, planiranje, organizacijo in izvedbo med-obratovalnih NDT pregledov komponent v najvišjem varnostnem razredu.

Izobraževanje na področju NDT je pričel 1999 (HDKBR-Zagreb) in nadaljeval specialistična usposabljanja v ZDA (ECT-ZETEC/ZDA). Leta 2003 je uspešno končal šolanje za diagnostiko protipovratnih ventilov (CRANE/ZDA), kjer uporablja sledeče neporušitvene metode: AE (akustična emisija), ECT (metoda vrtinčnih tokov) in UT (ultrazvočna metoda).

Ko so se na področju certifikacije osebja pojavile formalno strožje zahteve, je pri nemškem podjetju SECTOR Cert (Nemčija) in Lavender International (Anglija) v skladu z aktualnimi evropskimi in ameriškimi standardi uspešno opravil usposabljanje v štirih (4) NDT metodah. V ameriški ustanovi EPRI (Electric Power Research Institut) se je izpolnjeval na področju specialističnih ultrazvočnih preiskav zvarnih spojev in opravil tečaj za NDE inštruktorja, ki se zahteva za predavatelje v programih usposabljanja NDT osebja po ameriškem standardu (ASME).

V izobraževalnem centru predava na področju vizualne in magnetne preiskave, kakor tudi na področju ultrazvočne preiskave.

V certifikacijskem organu za certificiranje osebja za neporušitvene preiskave je izpitni izpraševalec za PT

Rok Germšek

Rok Germšek

NDT inštruktor za LT

Rok Germšek, po izobrazbi dipl. inž. strojništva, je v Q Techni zaposlen kot specialist za tlačno opremo ter NDT in QC kontrolor.

Študiral je na Fakulteti za industrijski inženiring, kjer je diplomiral na temo Strojno tehnološki projekt tlačne posode.

Od leta 2012 je zaposlen v oddelku kontrolnega organ, v letu 2017 je opravil strokovni izpit iz varnosti in zdravje pri delu.

Certifikate za posamezne NDT metode je pridobil preko nemške certifikacijske hiše SECTOR Cert.

V izobraževalnem centru sodeluje predvsem pri izvedbi izobraževanj, ki se nanašajo na področje tlačne opreme, varne uporabe le-te ter na področju usposabljanja in certificiranja osebja za montažo prirobničnih in vijačnih spojev skladno s SIST EN 1591-4 in na področju preiskave tesnosti.

Krešimir Gudek

Krešimir Gudek

NDT inštruktor za PT, MT in UT

Krešimir Gudek, je eden izmed začetnikov izobraževanja za neporušitvene preiskave pri Q Techni.

S svojim usposabljanjem na področju NDT je pričel leta 1985 na Fakultetu strojarstva i brodogradnje v Zagrebu, kjer je zaključil študij kot univerzitetni diplomirani inženir strojništva. Poklicno kariero je začel kot predavatelj na srednji strojni šoli, potem v Tvornici parnih kotlova, od koder je z mesta vodje laboratorija za neporušitvene preiskave prišel v Nuklearno elektrarno Krško. Tu je zaposlen od leta 1991, kjer v ISI skupini skrbi za izvajanje NDT metod pri med-obratovalnih pregledih primarnih komponent ter za usposabljanje in certifikacijo osebja ISI skupine.

Prve certifikate je pridobil pri Hrvatskom društvu za kontrolu bez razaranja (1986). Od leta 1991 je nadaljeval šolanje in certificiranje v ZDA pri firmi ZETEC za metodo vrtinčnih tokov, pri Westinghouse in Electric Power Research Institute na področju specialističnih ultrazvočnih preiskav zvarnih spojih ter na področju vizualnih preiskav pri Lavander International (Anglija). Trenutno ima veljavne nivo 3 certifikate v skladu z EN ISO 9712 in ACCP Professional Level III ameriškega združenja American Society for Nondestructive Testing (ASNT).

Usposabljanje za NDT inštruktorja je opravil v ZDA pri Electric Power Research Institut (EPRI).

V izobraževalnem centru predava na področju magnetne in penetrantske preiskave, kakor tudi na področju ultrazvočne preiskave.

V certifikacijskem organu za certificiranje osebja za neporušitvene preiskave je izpitni izpraševalec za VT

Klemen Hlebec

Klemen Hlebec

NDT inštruktor za PT, MT in RT

Klemen Hlebec, je v Q Techni zaposlen kot inženir za NDT kontrolo in QC, ter kot vodja projektov.  

Študiral je na Fakulteti za strojništvo v Mariboru, kjer je diplomiral na temo zagotavljanja kakovosti pri izvedbi NDT kontrol na velikih energetskih objektih. Študij je zaključil z nazivom diplomirani inženir strojništva (UN).

Certifikate za posamezne NDT metode je pridobil preko nemške certifikacijske hiše SECTOR Cert in Q  Techne. Leta 2019 je pridobil tudi ASNT Level III iz magnetne kontrole.

V izobraževalnem centru sodeluje predvsem pri izvedbi izobraževanj za NDT osebjena področju radiografije in magnetne preiskave in ostalih seminarjih, ki zajemajo teme NDT preiskav.

Milan Javornik

Milan Javornik

NDT inštruktor za RT

Milan Javornik, med prvimi je pri podjetju Q Techna d.o.o. kot namestnik vodje preskusnega laboratorija pričel z nadzori varjenja in uvajanjem neporušitvenih preiskav.

Leta 1978 je zaključil Tehnično srednjo šolo kot Strojni tehnik. Leta 1979 se je zaposlil v oddelku kontrole v podjetju Kovinarska Krško.

V podjetjih  KOVINARSKA Krško, KOVINARSKA PROCESNA OPREMA, KOVINARSKA INTELEKTUALNA STORITVE,  CONTO KRŠKO IN CBT d.o.o. KRŠKO je prodobival znanja s področja varjenja in neporušitvenih preskušanj , pri izdelavi tlačne opreme , jeklenih konstrukcij in asfaltnih baz.

Poklicno kariero je začel kot kontrolor pri pripravi tehnične dokumentacije, nadaljeval pa v oddelku Defektoskopije kot kontrolor pri neporušnih preiskavah, z leti napredoval na mesto vodje laboratorija za neporušitvene preiskav-Defektoskopije v CPI KOVINARSKA Krško. V podjetju CBT d.o.o. je delal daljše obdobje  kot varilni tehnolog in kasneje kot vodja varjenja.

V podjetje Q Techna d.o.o je prišel leta 1999. Leta 1999 je končal tudi usposabljanje za evropskega varilnega tehnologa –EWT. Od leta 2005 dela na NDT področju in tudi na certificiranju varilcev/operaterjev in varilnih postopkov. V več podjetjih v Sloveniji je pogodbeno delal kot varilni tehnolog in varilni koordinator/ nadzor varjenja. Prav tako pogodbeno dela kot Nivo III za RT in PT metode v Sloveniji in na Hrvaškem v več podjetjih, ki izdelujejo tlačno opremo v skladu z ASME regulativo.

S svojim usposabljanjem na področju NDT je pričel z radiografsko metodo -RT leta 1982 na Fakultetu strojarstva i brodogradnje v Zagrebu in nadaljeval na Institutu Boris Kidrič Vinča-Srbija- RT nivo 2 ter praktično izpopolnjeval znanje ocenjevanja radiogramov na IMK Ljubljana. Izobraževanje in certificiranje po tedanjih predpisih je nadaljeval z UZ- ultrazvočno metodo pri g. Mitju Šipku na Srednji šoli tehniško naravoslovne in pedagoške usmeritve-Ravne na Koroškem(UT I. + UT 2). Ostale NDT (VT, PT, MT) metode je kasneje certificiral pri SLOVENSKEM DRUŠTVU ZA NEPORUŠNE PREISKAVE do leta 1999.

Leta 2000 in 2001 je nadaljeval usposabljanje in certificiranje po novih evropskih normah (EN 473) s področja štirih NDT metod (PT, MT, UT, RT) pri firmi SECTOR Cert Nemčija ter na področju vizualnih preiskav(VT) pri Lavander International (Anglija). Trenutno veljavne certifikate v skladu s SIST EN ISO 9712  kot tudi ANSI/ASNT CP 189 je pridobil pri SECTOR Cert Nemčija ter dodatno nivo III za metode RT in PT pri ASNT po ACCP programu certificiranja.

V izobraževalni center se vključuje kot predavatelj na področju radiografske preiskave, ocenjevanju radiogramov in radioskopiji v skladu z SIST EN ISO 9712 in v skladu z pisano prakso Q Techna d.o.o po SNT-TC-1A in ANSI/ASNT CP-189.

V certifikacijskem organu za certificiranje osebja za neporušitvene preiskave pa je izpitni izpraševalec za: VT in PT

Andrej Lešnjak

Andrej Lešnjak

Direktor

Andrej Lešnjak, od samega začetka sodeluje pri pripravi in izvedbi izobraževanj v okviru Q Techne, kjer je od leta 2001 zaposlen kot direktor.

Že skorajda trideset let dela na področju kontrole varjenja, zagotavljanja kakovosti, projektiranja tlačnih posod, izobraževanja in certificiranja. Njegova specialnost sta varjenje in tlačna oprema. Kot nosilec je sodeloval pri pripravi več pravilnikov, v okviru SIST je predsednik tehničnega komiteja za tlačne posode, aktiven je tudi kot presojevalec za različne sisteme kakovosti.

Diplomiral je leta 1991 na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani in leta 1993 zaključil enoletno varilsko specializacijo na Ecole Supérieure du Soudage et de ses Application v Parizu ter si pridobil naslov inž. ESSA. Leta 1999 je magistriral in leta 2006 doktoriral, obakrat s področja varjenja na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani.

Joaquin Lopez Lopez

Joaquin Lopez Lopez

NDT inštruktor za LT

Joaquin Lopez Lopez, v Q Techni zaposlen kot vodja kontrolnega organa in inženir zagotavljanja kakovosti.

V izobraževalnem centru sodeluje predvsem pri izvedbi izbraževanj, ki se nanašajo na področje tlačne opreme in fizikalne osnove ter na področju usposabljanja in certificiranja osebja za montažo prirobničnih in vijačnih spojev skladno s SIST EN 1591-4.

Dela na področju opreme pod tlakom, vodenja kakovosti in je vključen v vodenje in nadzore zahtevnih projektov v nuklearni industriji v Sloveniji in v tujini.

Študiral je v Granadi (Španija) in zaključil študij kot Univerzitetni diplomirani fizik.  V letu 2011 je bil certificiran s strani Westinghousa kot QA/QC, ter v letu 2012 uspešno zaključil usposabljanje za International Welding Engineer (IWE).

Domen Ribič

Domen Ribič

NDT inštruktor za VT, PT, MT, UT in LT

Domen Ribič, po izobrazbi dipl. inž. elektrotehnike (UNI), vodja področja usposabljanja osebja za neporušitvene preiskave, ki skrbi za organizacijo in izvedbo NDT usposabljanj ter seminarjev.

V izobraževalni center je vključen že od leta 2012. Zaradi vedno večjih potreb po več metodah za delo v izobraževalnem centru Q Techne, je v preteklih letih opravil številna NDT certificiranja v certifikacijski hiši SECTOR Cert in ASNT, leta 2016 pa tudi certificiranje za mednarodnega varilskega inženirja (E/IWE).

Opravlja tudi dela kontrolorja v laboratoriju Q Techne. Prvo bližnje srečanje z NDT-jem je imel leta 2010, za potrebe remontnih del v Nuklearni elektrarni Krško.

Aktivno se vključuje tudi v sama usposabljanja na področju vseh NDT metod, ki se izvajajo v Q Techni.

Domen Senica

Domen Senica

NDT inštruktor za LT

Domen Senica, po izobrazbi univ. dipl. inž. elektrotehnike, je v Q Techni zaposlen kot namestnih vodje kontrolnega organa ter kot inženir za področje interoperabilnosti železniškega prometa.

Opravlja tudi dela pooblaščenca za preglede delovne opreme za izvajanje pregledov vozil in cistern za prevoz nevarnega blaga (ADR).

V izobraževalnem centru sodeluje predvsem pri izvedbi izobraževanj, ki se nanašajo na področje tlačne opreme in varne uporabe le-te.

Na področju neporušnih metod dela od leta 2009 za potrebe remontnih del v Nuklearni elektrarni Krško in na nuklearnih elektrarnah po Evropi in Ameriki.

V letu 2016 je pridobil naziv International Welding Engineer (E/IWE), leta 2018 pa je opravil strokovni izpit iz varnosti in zdravje pri delu.

Certifikate za posamezne NDT metode je pridobil preko nemške certifikacijske hiše SECTOR Cert.

V izobraževalnem centru predava na področju preiskave tesnosti.

Aleš Vučajnik

Aleš Vučajnik

NDT inštruktor za VT, PT, UT in LT

Aleš Vučajnk, po izobrazbi univ. dipl. inž. metalurgije, je kot NDT inštruktor od začetka vključen v pripravo in izvedbo izobraževalnega programa Q Techne.
Izobraževanje na področju NDT je pričel 1993 (ECT-ZETEC / ZDA) in potem kot ECT analizator več let sodeloval na posameznih inšpekcijah uparjalnikov kot član projektne skupine podjetij Inetec, Westinghouse in Framatome na različnih koncih sveta. S tem si je nabral koristne izkušnje za timsko delo ISI skupine, ki je skrbela za vzdrževalna dela na starih uparjalnikih.

Ko so se na področju certifikacije osebja pojavile formalno strožje zahteve, je pri nemškem podjetju SECTOR Cert in Lavender International (Anglija) v skladu z aktualnimi evropskimi in ameriškimi standardi uspešno opravil usposabljanje v petih (5) NDT metodah, v ameriški ustanovi EPRI (Electric Power Research Institut) pa še tečaj za NDE inštruktorja. Slednji tečaj se zahteva za predavatelje, ki pripravljajo in izvajajo programe usposabljanja NDT osebja po ameriškem standardu (ASME).

V izobraževalnem centru predava na področju vizualne in penetrantske preiskave, kakor tudi na področju preskušanja tesnosti in ultrazvočne preiskave.

Izpitni izpraševalci

Marko Andrejaš

Marko Andrejaš

Izpitni izpraševalec za RT

Marko Andrejaš, je v Q Techni zaposlen kot inženir za NDT kontrolo in QC, ter kot Inženir za področje interoperabilnosti železniškega prometa.  

Študiral je na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani, kjer je diplomiral na temo Digitalna radiografija varov in zvarnih spojev. Študij je zaključil z nazivom diplomirani inženir strojništva.

Od leta 2012 je zaposlen v laboratoriju za neporušne preiskave, od leta 2015 pa tudi v oddelku priglašenega organa za področje interoperabilnosti železniškega prometa.

Certifikate za posamezne NDT metode je pridobil preko nemške certifikacijske hiše SECTOR Cert.

V certifikacijskem organu za certificiranje osebja za neporušitvene preiskave je izpitni izpraševalec za: RT

Justin Božič

Justin Božič

Izpitni izpraševalec za PT

Justin Božič, po izobrazbi dipl. inž. strojništva, je kot NDT inštruktor od leta 2004 vključen v pripravo in izvedbo izobraževalnega programa Q Techne.

Od leta 1999 je zaposlen v Nuklearni elektrarni Krško, kjer skrbi za določevanje tehničnih pogojev, planiranje, organizacijo in izvedbo med-obratovalnih NDT pregledov komponent v najvišjem varnostnem razredu.

Izobraževanje na področju NDT je pričel 1999 (HDKBR-Zagreb) in nadaljeval specialistična usposabljanja v ZDA (ECT-ZETEC/ZDA). Leta 2003 je uspešno končal šolanje za diagnostiko protipovratnih ventilov (CRANE/ZDA), kjer uporablja sledeče neporušitvene metode: AE (akustična emisija), ECT (metoda vrtinčnih tokov) in UT (ultrazvočna metoda).

Ko so se na področju certifikacije osebja pojavile formalno strožje zahteve, je pri nemškem podjetju SECTOR Cert in Lavender International (Anglija) v skladu z aktualnimi evropskimi in ameriškimi standardi uspešno opravil usposabljanje v štirih (4) NDT metodah. V ameriški ustanovi EPRI (Electric Power Research Institut) se je izpolnjeval na področju specialističnih ultrazvočnih preiskav zvarnih spojev in opravil tečaj za NDE inštruktorja, ki se zahteva za predavatelje v programih usposabljanja NDT osebja po ameriškem standardu (ASME).

V certifikacijskem organu za certificiranje osebja za neporušitvene preiskave je izpitni izpraševalec za: PT

 

Krešimir Gudek

Krešimir Gudek

Izpitni izpraševalec za VT

Krešimir Gudek je eden izmed začetnikov izobraževanja za neporušitvene preiskave pri Q Techni.

S svojim usposabljanjem na področju NDT je pričel leta 1985 na Fakultetu strojarstva i brodogradnje v Zagrebu, kjer je zaključil študij kot univerzitetni diplomirani inženir strojništva. Poklicno kariero je začel kot predavatelj na srednji strojni šoli, potem v Tvornici parnih kotlova, od koder je z mesta vodje laboratorija za neporušitvene preiskave prišel v Nuklearno elektrarno Krško. Tu je zaposlen od leta 1991, kjer v ISI skupini skrbi za izvajanje NDT metod pri med-obratovalnih pregledih primarnih komponent ter za usposabljanje in certifikacijo osebja ISI skupine.

Prve certifikate je pridobil pri Hrvatskom društvu za kontrolu bez razaranja (1986). Od leta 1991 je nadaljeval šolanje in certificiranje v ZDA pri firmi ZETEC za metodo vrtinčnih tokov, pri Westinghouse in Electric Power Research Institute na področju specialističnih ultrazvočnih preiskav zvarnih spojih ter na področju vizualnih preiskav pri Lavander International (Anglija). Trenutno ima veljavne nivo 3 certifikate v skladu z EN ISO 9712 in ACCP Professional Level III ameriškega združenja American Society for Nondestructive Testing (ASNT).

Usposabljanje za NDT inštruktorja je opravil v ZDA pri Electric Power Research Institut (EPRI).

V certifikacijskem organu za certificiranje osebja za neporušitvene preiskave je izpitni izpraševalec za: VT

Milan Javornik

Milan Javornik

Izpitni izpraševalec za VT in PT

Milan Javornik, med prvimi je pri podjetju Q Techna d.o.o. kot namestnik vodje preskusnega laboratorija pričel z nadzori varjenja in uvajanjem neporušitvenih preiskav.

Leta 1978 je zaključil Tehnično srednjo šolo kot Strojni tehnik. Leta 1979 se je zaposlil v oddelku kontrole v podjetju Kovinarska Krško. V podjetjih  KOVINARSKA Krško, KOVINARSKA PROCESNA OPREMA, KOVINARSKA INTELEKTUALNA STORITVE,  CONTO KRŠKO IN CBT d.o.o. KRŠKO je prodobival znanja s področja varjenja in neporušitvenih preskušanj , pri izdelavi tlačne opreme , jeklenih konstrukcij in asfaltnih baz. Poklicno kariero je začel kot kontrolor pri pripravi tehnične dokumentacije, nadaljeval pa v oddelku Defektoskopije kot kontrolor pri neporušnih preiskavah, z leti napredoval na mesto vodje laboratorija za neporušitvene preiskav-Defektoskopije v CPI KOVINARSKA Krško. V podjetju CBT d.o.o. je delal daljše obdobje  kot varilni tehnolog in kasneje kot vodja varjenja.

V podjetje Q Techna d.o.o je prišel leta 1999. Leta 1999 je končal tudi usposabljanje za evropskega varilnega tehnologa –EWT. Od leta 2005 dela na NDT področju in tudi na certificiranju varilcev/operaterjev in varilnih postopkov. V več podjetjih v Sloveniji je pogodbeno delal kot varilni tehnolog in varilni koordinator/ nadzor varjenja. Prav tako pogodbeno dela kot Nivo III za RT in PT metode v Sloveniji in na Hrvaškem v več podjetjih, ki izdelujejo tlačno opremo v skladu z ASME regulativo.

S svojim usposabljanjem na področju NDT je pričel z radiografsko metodo -RT leta 1982 na Fakultetu strojarstva i brodogradnje v Zagrebu in nadaljeval na Institutu Boris Kidrič Vinča-Srbija- RT nivo 2 ter praktično izpopolnjeval znanje ocenjevanja radiogramov na IMK Ljubljana. Izobraževanje in certificiranje po tedanjih predpisih je nadaljeval z UZ- ultrazvočno metodo pri g. Mitju Šipku na Srednji šoli tehniško naravoslovne in pedagoške usmeritve-Ravne na Koroškem(UT I. + UT 2). Ostale NDT (VT, PT, MT) metode je kasneje certificiral pri SLOVENSKEM DRUŠTVU ZA NEPORUŠNE PREISKAVE do leta 1999.

Leta 2000 in 2001 je nadaljeval usposabljanje in certificiranje po novih evropskih normah(EN 473) s področja štirih NDT metod (PT, MT, UT, RT) pri firmi SECTOR Cert Nemčija ter na področju vizualnih preiskav(VT) pri Lavander International (Anglija). Trenutno veljavne certifikate v skladu s SIST EN ISO 9712  kot tudi ANSI/ASNT CP 189 je pridobil pri SECTOR Cert Nemčija ter dodatno nivo III za metode RT in PT pri ASNT po ACCP programu certificiranja.

Trenutno je imenovan s strani direktorja Q Techna d.o.o kot »principle level III« za NDT metode VT, PT, RT v skladu z pisano prakso Q Techna d.o.o po SNT-TC-1A in ANSI/ASNT CP 189 .

V certifikacijskem organu za certificiranje osebja za neporušitvene preiskave je izpitni izpraševalec za: VT in PT

Borut Krivec

Borut Krivec

Izpitni izpraševalec za VT, PT, MT in UT

Borut Krivec, univ. dipl. inž. Strojništva je leta 1998 diplomiral na Fakulteti za strojništvo v Mariboru, smer Konstruiranje in gradnja strojev. Od leta 1996 zaposlen v Metalni ECCE, Primatu in Montavarju, od leta 2007 pa je zaposlen v podjetju MIN d.o.o. Delovne izkušnje je pridobival v fazi proizvodnje, montaže, vodenja projektov, QA/QC in nazdora na področju hidromehanske, turbinske, metalurške in procesne opreme.
Leta 2009 je pridobil diplomo za mednarodnega varilnega inženira (EWE) in kontrolorja za neporušitvene preiskave na 2. stopnji za VT, PT, MT in UT. V letu 2015 je opravil vse štiri NDT metode za 3. stopnjo. Pridobljene ima tudi ASNT ACCP profesional level III certifikate za PT, MT in VT. V letu 2020 je pridobil certifikat FROSIO 3. stopnje za inšpektorja protikorozijske zaščite.
V izobraževalnem centru Q Techne sodeluje kot predavatelj na različnih seminarjih. V certifikacijskem organu za certificiranje osebja za neporušitvene preiskave pa je izpitni izpraševalec za: VT, PT, MT in UT.

Gabor Sekereš

Gabor Sekereš

Izpitni izpraševalec za RT

Gabor Sekereš, po izobrazbi univ. dipl. fizik, je razvojni inženir v podjetju SIJ Ravne Systems d.o.o.
Dela na področju neporušitvenih preiskav je pričel v SIJ Metal Ravne d.o.o. Izvajal je neporušitvene preiskave odkovkov in valjanih profilov (UT, MT). V podjetju SIJ Ravne Systems je aktivno vključen v izobraževalnem centru za neporušitvene metode. V tem času se je certificiral tudi na področju ostalih osnovnih neporušitvenih preiskav (VT, PT, RT).
Kot NDT inštruktor je vključen v izvedbo izobraževalnega programa za MT, PT, UT in VT. V certifikacijskem organu  Q Techne pa je izpitni izpraševalec za radiografijo (RT).

Rebeka Topolnik

Rebeka Topolnik

Izpitni izpraševalec za BASIC, VT, PT in LT

Rebeka Topolnik, po izobrazbi mag. strojništva, je vodja področja certificiranja osebja za neporušitvene preiskave ter skrbi za vzpostavitev formalno tehničnih okvirjev certifikacijskega organa, dokumentacijo, sistem nadzora praktičnih izpitnih vzorcev in izpitnih vprašanj ter za usklajevanje pri izvedbi posameznih izpitov.

Kot NDT inštruktorica je bila vključena v pripravo in izvedbo izobraževalnega programa. V podjetju je zaposlena od leta 2002, sprva na oddelku zagotavljanja kakovosti, v letu 2006 je prevzela vodenje izobraževalnega centra. Leta 2017 je prevzela vodenje certifikacijskega organa za certificiranje NDT osebja.

Z usposabljanjem na področju NDT je pričela takoj po svoji zaposlitvi v Q Techni. Še vedno aktivna kot inženir zagotavljanja kakovosti je vključena v remontna dela v nuklearni in farmacevtski industriji ter drugih branžah. Sodelovala je v projektih za Agencijo za železniški promet in je bila vključena v dva tehnična odbora (SIST in AŽP).

V ameriški ustanovi EPRI (Electric Power Research Institut) je opravila tečaj za NDE inštruktorja, kar se zahteva za predavatelje, ki pripravljajo in izvajajo programe usposabljanja NDT osebja po ameriškem standardu (ASME).

V certifikacijskem organu za certificiranje osebja za neporušitvene preiskave je izpitni izpraševalec za: BASIC, VT, PT in LT

Aleš Vučajnk

Aleš Vučajnk

Izpitni izpraševalec za MT

Aleš Vučajnk, po izobrazbi univ. dipl. inž. metalurgije, je kot NDT inštruktor od začetka vključen v pripravo in izvedbo izobraževalnega programa Q Techne.

Izobraževanje na področju NDT je pričel 1993 (ECT-ZETEC / ZDA) in potem kot ECT analizator več let sodeloval na posameznih inšpekcijah uparjalnikov kot član projektne skupine podjetij Inetec, Westinghouse in Framatome na različnih koncih sveta. S tem si je nabral koristne izkušnje za timsko delo ISI skupine, ki je skrbela za vzdrževalna dela na starih uparjalnikih.

Ko so se na področju certifikacije osebja pojavile formalno strožje zahteve, je pri nemškem podjetju SECTOR Cert in Lavender International (Anglija) v skladu z aktualnimi evropskimi in ameriškimi standardi uspešno opravil usposabljanje v petih (5) NDT metodah, v ameriški ustanovi EPRI (Electric Power Research Institut) pa še tečaj za NDE inštruktorja. Slednji tečaj se zahteva za predavatelje, ki pripravljajo in izvajajo programe usposabljanja NDT osebja po ameriškem standardu (ASME).

V certifikacijskem organu za certificiranje osebja za neporušitvene preiskave je izpitni izpraševalec za: MT

Termini

Mesec Začetek usposabljanja wdt_ID Zaključek usposabljanja Izpit Metoda (Prijavnica) Lokacija Skladno z zahtevami Stopnja
November 21.11.2022 98 09.12.2022 14.12.2022 Radiografska preiskava Krško / Splet EN ISO 9712 in SNT-TC-1A / CP-189 RT 1+2
22.11.2022 99 22.11.2022 23.11.2022 Ultrazvočna preiskava- recertifikacija Krško EN ISO 9712 UT 2
28.11.2022 100 09.12.2022 13.12.2022 Ultrazvočna preiskava Krško / Splet EN ISO 9712 UT 1

Povpraševanje